نقش فایل Web.config در ارتباط بین سرور با برنامه های تحت ASP.Net

یکی از فایل های اصلی و کلیدی در سرویس های وب فایل web.config می باشد. در بسیاری از برنامه های تحت وب برای ارتباط بین برنامه و سرور از این فایل استفاده می شود. با توجه به اینکه اتصال دهنده های CSF در سرویس های وب بکار می روند ، فایلهای Web.config آنها نیز باید تنظیمات مناسبی را برای اتصال به توابع داشته باشد.

هر کدام از تنظیمات اتصال با استفاده از فایل web.config فایلهای تنظیمات Common.config, EnterpriseInstrumentation.config, PolicyCache.config را به همراه مکان فایل خواهد یافت.

پنج بخش فایل web.config که در اتصالات CSF نقش اساسی را ایفا می نمایند عبارتند از : <configSections>, <system.web><httpHanders>, <Microsoft.Csf>, <microsoft.web.services2>, <appSettings>.

<configSections>

این قسمت شامل تگ های Microsoft.csf ، Microsoft.web.services2 در بخش Sectiongroup می باشد . این نوع تگها باید  کاملا مشخص گردند در کدام قسمت مورد استفاده قرار می گیرند. قسمتی از کدهای نمونه این تگ را در مثال زیر مشاهده فرمایید :

<configSections>
<sectionGroup name=”Microsoft.Csf“>
<section name=”ConfigFiles” type=”System.Configuration.NameValueSectionHandler, System, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, Custom=null”/>
</sectionGroup>
<section name=”microsoft.web.services2” type=”Microsoft.Web.Services2.Configuration.WebServicesConfiguration, Microsoft.Web.Services2, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35″ />
</configSections>

 <system.web><httpHandlers>

این تگ مسیر پیشفرض را به یک شیء و نام اسمبلی آن را مشخص می نماید. این گزینه به IIS کمک می کند تا DLL ها را هنگامیکه یک درخواست از سمت اتصالات CSF دریافت می کند ، در مسیر مشخص قرار دهد. یک مثال از قسمت Identity Manager برای فایل Web.config را می توانید مشاهده نمایید:

<system.web>
<httpHandlers>
<!– Identity manager handlers –>
<add verb=”*” path=”OrganizationManager.ashx” type=”Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager.OrganizationManager, Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager” />
<add verb=”*” path=”UserGroupManager.ashx” type=”Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager.UserGroupManager, Microsoft.Csf.Connector.IdentityManager” />

</httpHandlers>

 <Microsoft.Csf>

برای مشخص نمودن تنظیمات CSF از این تگ باید استفاده نمود. برای مثال تنظیم نمودن مسیر فایل common.config ، مسیر فایل تنظیمات شخصی اتصالات بعهده تگ CSF می باشد. برای نمونه کد زیر را مطالعه نمایید:

<Microsoft.Csf>
<ConfigFiles>
<add key=”Common” value=”C:CsfConfigCommon.config” />
<add key=”IdentityManager” value=”C:CsfConfigIdentityManager.config” />
</ConfigFiles>
</Microsoft.Csf>

<microsoft.web.serivces2>

وظیفه این تگ مشخص نمودن مسیر فایلهای WSE در <diagnostics> می باشد . به یاد داشته باشید تگ <policytrace> بصورت اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد. تگ <policy> فایل policycache.config را مسیردهی می نماید و تگ <security> نیز مقادیر مورد نظر برای استفاده از گواهینماه ها را نگهداری می نماید. برای اطلاعات بیشتر نمونه کد را مطالعه فرمایید:

<microsoft.web.services2>
<diagnostics>
<trace enabled=”true” input=”c:CsfTraceIdentity_InputTrace.webinfo” output=”c:CsfTraceIdentity_OutputTrace.webinfo” />
<policyTrace enabled=”true” input=”C:CsfTraceIdentity_receivePolicy.webinfo” output=”C:CsfTraceIdentity_sendPolicy.webinfo”/>
</diagnostics>
<!– security policy configuration –>
<policy>
<cache name=”C:CsfConfigPolicyCache.config” />
</policy>
<!– Test certification location and flags to allow test certs to work –>
<security>
<x509 storeLocation=”LocalMachine” allowTestRoot=”true”
allowRevocationUrlRetrieval=”false” verifyTrust=”false” />
</security>
<!– production certification lookup location
<security>
<x509 storeLocation=”LocalMachine”/>
</security>
–>
</microsoft.web.services2>

<appSettings>

مسیر فایل EnterpriseInstrumentation.config را ذخیره می نماید. برای نمونه از کد زیر استفاده نمایید :

<appSettings>
<add key=”instrumentationConfigFile” value=”C:CsfConfigEnterpriseInstrumentation.config” />
</appSettings>

 

لیست مطالب مرتبط

نحوه پردازش درخواست هایasp.net در IIS

ASP.NET چیست؟

دات نت فریمورک چیست؟

 وقتی درخواستی از سمت  client به سمت server می رسد، پردازش ها بسیاری بر روی درخواست توسط IIS قبل از ارسال پاسخ به کاربر صورت می پذیرند.

 فراتر از یک نسخه تکمیل شده در مقایسه با نسخه قبلی خود یعنی ASP کلاسیک است. ASP.NET یک محیط کامل جهت پیاده سازی نرم افزارهای تحت وب است.

دات نت ، پلات فرم جدید مایکروسافت بمنظور تحقق نظریه : " نرم افزار بعنوان سرویس " ، است . دات نت یک محیط پیاده سازی است که به کمک آن می توان ...