فرستادن Email از طریق ASP.NET

برای فرستادن Email از یک صفحه ASP.NET بایستی از کلاس SmtpMail که در فضا نام System.Web.Mail قرار دارد استفاده کرد که شامل متد استاتیک Send است. به هر حال ساده ترین راه برای فرستادن Email فراخوانی یک نمونه متد Send از کلاس MailMessage است. کلاس MailMessage در فضا نام System.Web.Email قرار دارد که پیغام Email را نشان می دهد.

کلاس MailMessage در برگیرنده خاصیتهای مشابه شئ CDONTS است ( CDONTS رایجترین شئ برای فرستادن Email در ASP کلاسیک است)

به عنوان مثال خاصیتهایی چون: Body ،Priority ،Subject ،BodyFormat ،Bcc ،Cc ،From ،To.

برای فرستادن Email بایستی نمونه ای از کلاس MailMessage ساخته شود و خواص آن مشخص شود:1- ابتدا نمونه ای از کلاس MailMessage ساخته می شود:

Dim ObjMM As New MailMessage

 

2- سپس آدرس email دریافت کننده:

ObjMM.To=" someone@someaddress.com "

 

3- آدرس فرستنده email:

ObjMM.From=" someoneelse@someotheraddress.com"

 

4- همچنین می توان فیلدهای Cc و Bcc را داشت:

ObjMM.Cc=" someone2@someaddress.com"
ObjMM.Bcc=" someone3@someaddress.com"

 

5- به وسیله خاصیت BodyFormat نحوه فرستادن email بصورت text و یا html مشخص می شود:

Obj.MM.BodyFormat=MailFormat.Text


6- خاصیت Priority میزان Security میل و فرستادن آنرا مشخص می کند که شامل سه انتخاب High ،Normal و Low است:

ObjMM.Priority=MailPriority.Normal

 

7- خاصیت Subject عنوان میل را مشخص می کند:

ObjMM.Subject="Hello there"

 

8- بوسیله Body بدنه Email مشخص می شود ( پیغام ):

ObjMM.Body = "This is body!"

 

توجه داشته باشید که فضان ام System.Web.Mail در صفحه ASP.NET فراخوانی شود:

<% @import NameSpace="System.Web.Mail" %>

 

بعد از تعیین خواص MailMessage ، متد Send از کلاس SmtpMail برای کلاس شبیه سازی شده MailMessage به صورت زیر فراخوانی می شود:

SmtpMail.Send(ObjMM)

 

کلاس SmtpMail برای فرستادن Email از سرویس Smtp استفاده می کند که در ساختار IIS وجود دارد. به تعبیر دیگر با بکار بردن متد Send، از سرور داخلی SMTP برای فرستادن Email استفاده می شود. برای مشخص کردن سرور SMTP از نوع دیگر ( غیر از پیش فرض ) باید خاصیت SmtpServer آن بصورت زیر تعیین شود:

SmtpMail.SmtpServer= emailservername

 

در غیر اینصورت SmtpServer پیش فرض (Default) بصورت زیر است:

SmtpMail.SmtpServer=""

 

یکی از مهمترین کاربردهای فرستادن Email از طریق صفحات وب دریافت نظرات، اطلاعات و ... از طریق یک فرم html و ارسال آن به مدیر سایت است (Feedback).