آشنایی با دستورات telnet

بسیار اتفاق می افتد که قصد دارید اتصال از سیستم و کلاینتی که در اختیار دارید را نسبت به سروری داخل یا خارج از شبکه بررسی نمائید. در این موارد می بایست از دستور Ping استفاده نمایید که به وسیله آن می توانید Packet هایی با سایز دلخواه ولی مقدار حداقل/ حداکثر مشخص به سرور مقصد ارسال نمائید و در صورت دریافت پاسخ آن سرورها متوجه می شوید که ارتباط برقرار است.

اما در مواردی دیگر شما می دانید ارتباط برقرار است ولی به طور مثال امکان ارسال و دریافت ایمیل را ندارید و یا صفحه از یکی از سایتهای سرور برای شما Load نمی گردد. در این موارد دیگر دستور Ping کاربردی نداشته و نمی تواند به شما کمک نماید. ما در این موارد از دستور Telnet استفاده می کنیم.

 

دستورات تل نت (Telnet commands) :

 

Syntax

telnet [\\RemoteServer]

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server to which you want to connect.

/? Displays help at the command prompt.

Remarks

 • Used without parameters, telnet starts Telnet Client.

 • When you are at the Telnet prompt, you must use Telnet commands.

To stop Telnet Client

 

Syntax

quit

 

Parameters

none

 

Remarks

 • You can abbreviate this command to q.

To connect Telnet Client to a remote computer

 

Syntax

open [\\RemoteServer] [Port]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

Port Specifies the port that you want to use. If you do not specify a port, the default port is assumed.

Remarks

 • You can abbreviate this command to o.

Examples

To connect to remote server Redmond through port number 44, type:
o redmond 44

To disconnect Telnet Client from a remote computer

 

Syntax

close [\\RemoteServer]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

Remarks

 • You can abbreviate this command to c.

Examples

To disconnect from remote server Redmond, type:
c redmond 44

To set Telnet Client options

 

Syntax

set [\\RemoteServer] [ntlm] [localecho] [term {ansi | vt100 | vt52 | vtnt}] [escape Character] [logfile FileName] [logging] [bsasdel] [crlf] [delasbs] [mode {console | stream}] [?]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

ntlm Turns on NTLM authentication if it is available on the remote server.

localecho Turns on local echo.

term { ansi vt100 vt52 vtnt Sets the terminal to the specified type.

escape Character Sets the escape character. The escape character can be a single character, or it can be a combination of the CTRL key plus a character. To set a control-key combination, hold down CTRL while you type the character that you want to assign.

logfile FileName Sets the file to be used for logging Telnet activity. The log file must be on your local computer. Logging begins automatically when you set this option.

logging Turns on logging. If no log file is set, an error message appears.

bsasdel Sets BACKSPACE to be sent as delete.

crlf Sets the new line mode, which causes the ENTER key to send 0x0D, 0x0A.

delasbs Sets DELETE to be sent as backspace.

mode { console stream Sets the mode of operation.

? Allows you to view the complete syntax for this command.

Remarks

 • To turn off an option that was previously set, at the Telnet prompt, type:

  unset [Option]

 • To set the escape character, type:

  e Character

 • On non-English versions of Telnet, the codeset Option is available. Codeset Option sets the current code set to an option, which can be any one of the following: Shift JISJapanese EUCJIS Kanji, JIS Kanji (78)DEC KanjiNEC Kanji. You should set the same code set on the remote computer.

To send Telnet Client commands

 

Syntax

send [\\RemoteServer] [ao] [ayt] [esc] [ip] [synch] [?]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

ao Aborts output command.

ayt Sends an "Are you there?" command.

esc Sends the current escape character.

ip Interrupts the process command.

synch Performs the Telnet sync operation.

? Allows you to view the complete syntax for this command.

To view the current settings for the Telnet client

 

Syntax

display

 

Parameters

none

Remarks

 • The display command lists the currently operating parameters for the Telnet client. If you are in a Telnet session (in other words, if you are connected to a Telnet server), you can exit the Telnet session to modify the parameters by pressing CTRL+]. To return to the Telnet session, press ENTER.

To use tlntadmn commands at the command prompt

To administer a computer running Telnet Server

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServer] [start] [stop] [pause] [continue]

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

start Starts Telnet Server.

stop Stops Telnet Server.

pause Interrupts Telnet Server.

continue Resumes Telnet Server.

/? Displays help at the command prompt.

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

To administer Telnet sessions

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServer] [-s] [-k{SessionID | all}] [-m {SessionID | all"Message"]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

-s Displays active Telnet sessions.

-k { SessionID all Terminates sessions. Type the session ID to terminate a specific session, or type all to terminate all sessions.

-m { SessionID all " Message " Sends a message to one or more sessions. Type the session ID to send a message to a specific session, or type all to send a message to all sessions. Type the message that you want to send between quotation marks (that is, "Message").

/? Displays help at the command prompt.

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

To set logging options on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [auditlocation={eventlog | file | both}] [audit=[{+ | -}admin][{+ | -}user][{+ | -}fail]]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

auditlocation= { eventlog file both Specifies whether to send event information to Event Viewer, to a file, or to both.

audit= [{ + - } admin ][{ + - } user ][{ + - } fail Specifies which events you want to audit (administrative logon events, user logon events, or failed logon attempts). To audit events of a particular type, type a plus sign (+) before that event type. To stop auditing events of a particular type, type a minus sign (-) before that event type.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

 • If you specify where to send event information without specifying which type or types of information to audit, only information about administrative logon events will be audited and sent to the location that you specified.

 

Examples

To send event information to Event Viewer, type:

tlntadmn config auditlocation=eventlog

To audit administrative logon events and failed logon attempts, type:

tlntadmn config audit=+admin +fail

To set the default domain on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [dom=DomainName]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

dom= DomainName Specifies the domain that you want to make the default domain.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

 

Examples

To make Redmond the default domain on your local server, type:

tlntadmn config dom=Redmond

To map the Alt key on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [ctrlakeymap={yes | no}]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

ctrlakeymap= { yes no Specifies whether you want Telnet Server to interpret CTRL+A as ALT. Type yes to map the shortcut key, or type no to prevent mapping.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

 • If you do not map the ALT key, Telnet Server does not send the ALT key to applications that might rely on that key.

To set the maximum number of connections on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [maxconn=PositiveInteger]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

maxconn= PositiveInteger Sets the maximum number of connections. You must specify this number with a positive integer that is smaller than 10 million.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

To set the maximum number of failed logon attempts on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [maxfail=PositiveInteger]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

maxfail= PositiveInteger Sets the maximum number of failed logon attempts that a user is allowed. You must specify this number with a positive integer that is smaller than 100.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

To set the mode of operation on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [mode={console | stream}]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name for the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

mode= { console stream Specifies the mode of operation.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

To set the Telnet port on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [port=IntegerValue]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

port= IntegerValue Sets the Telnet port. You must specify the port with an integer smaller than 1,024.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

To set the methods of authentication on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [sec=[{+ | -}ntlm][{+ | -}passwd]]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

sec= [{ + - } ntlm ][{ + - } passwd Specifies whether you want to use NTLM, a password, or both to authenticate logon attempts. To use a particular type of authentication, type a plus sign (+) before that type of authentication. To prevent using a particular type of authentication, type a minus sign (-) before that type of authentication.

/? Displays help at the command prompt.

 

Remarks

 • You can remotely administer a computer running Telnet Server using the tlntadmn commands if both computers are running Windows XP. You can not use the tlntadmn commands to remotely administer a computer running Windows 2000 and Telnet Server from a computer that is running Windows XP.

 • NTLM is the authentication protocol for transactions between two computers where one or both computers is running Windows NT 4.0 or an earlier version. In addition, NTLM is the authentication protocol for computers that are not participating in a domain, such as stand-alone servers and workgroups.

To set the time-out for idle sessions on a computer running Telnet Server

 

Syntax

tlntadmn [\\RemoteServerconfig [timeout=hh:mm:ss]

 

Parameters

\\ RemoteServer Specifies the name of the server that you want to manage. If you do not specify a server, the local server is assumed.

timeout= hh : mm : ss Sets the time-out period in hours, minutes, and seconds.

/? Displays help at the command prompt.