نحوه ذخیره شدن خروجی دستورات شل

در این مقاله نحوه خروجی گرفتن دستورات شل به 2 صورت توضیح داده می شود:

1- استفاده از “<“ که خروجی دستورات را همانند شکل شماره 1 به یک فایل ارسال میکند و هیچ گونه خروجی را بر روی صفحه نمایش نمیدهد.استفاده از این کاراکتر برای اجرای دستورات در پس زمینه و زمانیکه ما خواهان این هستیم خروجی دستورات را بعد مطالعه کنیم و در زمان اجرای برنامه هیچ گونه خروجی بر روی صفحه نمایش نداشته باشیم توصیه میشود.استفاده از “<“ باعث میشود اگر از قبل فایلی هم نام با نامی که ما مشخص کرده ایم وجود داشته باشیم , محتویات قبلی پاک و دوباره بازنویسی شود.برای پرهیز از این کار و بعبارت بهتر اضافه کردن خروجی به انتهای یک فایل میتوانیم از “<<“ استفاده کنیم.
 
 
 
 
 
2-استفاده از دستور tee که برخی کمبودهای که در حالت قبل وجود دارد را برطرف میکند, از قبیل :
 
- فرستادن خروجی به چنیدن فایل بصورت همزمان و مشاهده خروجی بر روی صفحه نمایش همزمان با فرستادن به فایل. برای استفاده از این دستور همانند شکل شماره 2 عمل میکنیم :
 
 
 
 
tee   [options]file-list

file-list لیست فایل هایی است که خروجی همزمان با خروجی استاندارد باید به آنها ارسال شود.

append        -a--
(Appends output to existing files rather than overwriting them (Default is to overwrite

این گزینه همانند “<<” عمل میکند وبجای بازنویسی فایل باعث میشود خروجی به انتهای فایل افزوده شود.
ignore-interupts    -i--
(Causes tee not to respond to interrupts (Default is to respond to them